Informacje ogólne o projekcie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach w roku szkolnym 2020/2021  realizuje Rządowy program  „Aktywna tablica”. Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w dwa interaktywne monitory dotykowe oraz projektor ultrakrotkoogniskowy.

W celu tego wyposażenia w ramach programu, dyrektor szkoły składał wniosek do organu prowadzącego. Wraz ze złożeniem wniosku o udział
w programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

  1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
  1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
  2. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
  3. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status