Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Szkoła dołożyła wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zmiany na czytelniejszą czcionkę,
 • Możliwość zmiany skali szarości,
 • Możliwość podkreślanie linków.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Maniak, e-mail: m.maniak@golosze.szkola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu +48 48 668 14 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje o dostępności architektonicznej

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do szkoły można wejść tylko wejściem głównym, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy i schodów:

Szkoła składa się z budynku, w którym jest mała sala gimnastycznych. Budynek składającym się z trzech kondygnacji. W piwnicy są zlokalizowane pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajduje się korytarz, kuchnia, sala przedszkolna, dwie sale lekcyjne, sala gimnastyczna, łazienka i szatnie dla przedszkolaków i klas I-III oraz V-VIII. Na piętrze znajduje się pokój Dyrektora, pokój nauczycielski, 6 sal lekcyjnych, łazienka i korytarz. Szkoła nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.