Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Szkoła dołożyła wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zmiany na czytelniejszą czcionkę,
 • Możliwość zmiany skali szarości,
 • Możliwość podkreślanie linków.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Maniak, e-mail: m.maniak@golosze.szkola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu +48 48 668 14 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje o dostępności architektonicznej

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do szkoły można wejść tylko wejściem głównym, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy i schodów:

Szkoła składa się z budynku, w którym jest mała sala gimnastycznych. Budynek składającym się z trzech kondygnacji. W piwnicy są zlokalizowane pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajduje się korytarz, kuchnia, sala przedszkolna, dwie sale lekcyjne, sala gimnastyczna, łazienka i szatnie dla przedszkolaków i klas I-III oraz V-VIII. Na piętrze znajduje się pokój Dyrektora, pokój nauczycielski, 6 sal lekcyjnych, łazienka i korytarz. Szkoła nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status