Rada rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW 

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOŁOSZACH

Podstawa prawna:
Art. 53 ust.4 ustawy z dnia 9 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców zwana dalej “Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu

§ 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

Rozdział II

Wybory do Rady Rodziców

§ 4

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice uczniów każdego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza wychowawca klasy we wrześniu każdego roku .

2. Zebranie wyborcze jest ważne niezależnie od quorum.

3. Kandydaci do Rad Oddziałowych zgłaszani są przez osoby uczestniczące w zebraniu, w tym również przez wychowawcę klasy.

4. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Rady Oddziałowej, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

6. Jeżeli rodzice danej klasy postanowią o wyborze Rady Oddziałowej w głosowaniu tajnym, osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Oddziałowej.

7. Z przeprowadzonych wyborów wychowawca klasy sporządza protokół.

§6

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym.

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§7

1. Wychowawca danej klasy wybiera spośród rodziców uprawnionych do głosowania Komisję Skrutacyjną, która przeprowadza wybory tajne. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby należące do Rady Oddziałowej.

2. Komisja Skrutacyjna przygotowuje kartki do głosowania z nazwiskami rodziców wybranymi do Rady Oddziałowej, określając sposób oddania ważnego głosu. W głosowaniu biorą udział wszyscy rodzice danej klasy.

3. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w danej klasie, jest przedstawicielem Rady Rodziców. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza ponowne wybory spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

4. Z przeprowadzonych wyborów wychowawca klasy sporządza protokół.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora szkoły.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Rozdział III

Władze Rady Rodziców

§ 9

Rada Rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną, która liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 12

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

 • 1) Realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
 • 2) Gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców składa corocznie sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Rozdział IV

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 3-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 14

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 3 dni przed posiedzeniem członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

§ 15

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

Rozdział V

Podejmowanie uchwał

§ 16

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały

Rozdział VI

Kompetencje członków Rady Rodziców

§ 19

Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należą:

 • 1) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 • 2) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
 • 3) Wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
 • 4) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
 • 5) Występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
 • 6) Wyrażanie opinii w sprawie pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
 • 7) Występowanie do Dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
 • 8) Delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
 • 9) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • 10) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • 11) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 • 12) Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach Rady.

Rozdział VII

Fundusze Rady Rodziców

§ 20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 21

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 • 1) Dyrektor
 • 2) Rada Pedagogiczna
 • 3) Samorząd Uczniowski

§ 23

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza przewodniczący Rady.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Rady Rodziców zatwierdzono uchwałą Nr 1 Rady Rodziców w dniu 08.09.2009r.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
Przewodnicząca: Hanna Kłos
Z-ca przew.: Paulina Gniadzik
Skarbnik: Magdalena Grzejszczyk-Różyc